วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

คลังตำราทหารราบ ศร.

กำลังพล

- คุ่มือกำลังพลในสนาม

- วิชากำลังพล หลักสูตร ส.อาวุโส


ข่าวกรอง

- คู่มือ รส.

เครื่องกีดขวาง

- แนวสอน เครื่อฉีดไฟแบกคนเดียว1 (ปรับรุงเล่มใหม่)

- แนวสอนเครื่องกีดขวาง

- แนวสอนป้อมสนาม ตอนที่1

- แนวสอนหลักสูตรต่างๆ 1

บุคคลท่าอาวุธ แผนที่

- แผนที่เครื่องยิงฯ

- วิชาแผนที่นายพัน

- วิชาแผนที่นายร้อย

- วิชาแผนที่ ส.ยุทธการ

ยานยนต์

- ยน.กศ.ฯ

- วิชายานยนต์

- ส.กศ.ฯ

ยุทธวิธี การป้องกันปราบปราม

- การก่อความไม่สงบในเมือง

- การคุ้มกันขบวนยานยนต์

- การตรวจค้นในพื้นที่ชุมชน

- การตรวจค้นบุคคล

- การต่อต้านการต่อการร้าย

- การฏิบัติการต่อต้านและปราบปรามกองโจร

- การปฏิบัติการเผชิญเหตุในยามสงบ

- การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

- การลาดตระเวนเฝ้าตรวจ

- การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

- ข้อมูลกลุ่มก่อความไม่สงบ

- ตำราแผนการยิงสนับสนุน

- หมวดวิชาสงครามกองโจร

การรบ

- การกำบัง การหลบซ่อนและการพราง

- การใช้พลฯ ซุ่มยิง

- การดำรงชีพในป่า

- การตรวจการณ์และการค้นหาเป้าหมายพลซุ่มยิง

- การตีโฉบฉวย

- การรบข้ามลำน้ำ

- การรบในสิ่งปลูกสร้าง

- การรบร่วมอากาศ – พื้นดิน

- การรบวิธีร่นถอย ส.อาวุโส 2 (รส.7-8)

- การลาดตระเวนซุ่มโจมตี

- การส่งกำลังทางอากาศ 8 ชม.

- บทที่ 4 การเคลื่อนที่

- วิชาการรบภายใต้สภาพพิเศษ

- หมวดวิชาการแกะและสะกดรอย

- หมวดวิชาการเล็ดลอดหลบหนี

- หลักนิยมการรบอากาศพื้นดิน

หลักการปบ. ทั่วไป

- การจัด ลว.ไกล

- การจัดหน่วย ร.6911, 6912, 6915

- การโอบล้อม

- ฐานลาดตระเวน

- แนวสอน การพราง

- บทที่ 13 การสนับสนุนทางการช่วยรบ

- บทที่ 2 การปฏิบัติการ

- บทที่ 9 การข้ามลำนำและปบ. ทางน้ำ

- ปฏิบัติการสนับสนุนการรักษาสันติภาพ

- ลว.ไกล

- สะกดรอย New Zealand

- หมวดวิชาการปฏิบัติโดยฉับพลัน

- หมวดวิชาการลาดตระเวนหาข่าว

- หมวดวิชาการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด

- หลักการของพลแม่นปืน

- หลักการสงคราม

- หลักปฏิบัติในการรักษาสันติภาพ

- พัน.ร.ในความขัดแย้งระดับต่ำ 1

- ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้ามวัตถุระเบิดและการทำลาย

- แนวสอนกันระเบิด

- แนวสอนทุ่นระเบิด

- แนวสอนวัตถุระเบิด


วิชาครูทหาร

- ตำราผู้นำ ชั้นนายพัน

- ตำราผู้นำ ชั้นนายร้อย

- ตำราวิชาครูทหาร

- บทที่ 1

- บทที่ 3

- บทที่ 4

- บทที่ 5

- ปก

วิชาผู้นำทางทหาร

- ตำราผู้นำ ชั้นนายสิบ

- หลักการทหาร


วิชาภาษาอังกฤษ

- ตำราอังกฤษนายพัน

- ตำราอังกฤษชั้นนายร้อย

- ตำราอังกฤษนายสิบชั้นต้น


อาวุธปืน

จรวดและขีปนาวุธ

- เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง ขนาด 66 มม.

- แนวสอน จรวด ขนาด 80 มม.

- แนวสอนวิชา อาร์ พีจี 7

- แนวสอนวิชา อาร์ พีจี 2

- แนวสอนวิชาอาวุธนำวิถี ดรากอนฯ

- หลักยิง อาร์พีจี

ปรส.

- แนวสอน ปรส. 106 มม. เอ็ม.40 เอ.2

- แนวสอน ปรส. ขนาด 84 มม. แบบ M3

- ปรส. 106

ปืน ค.

- การปรับยิง ค. และ ป.

- ค. 120

- แนวสอน ค. 120 มม.

- แนวสอน ค. อัตโนมัติ ขนาด 40 มม.

- แนวสอน ค. 60 มม.

- แนวสอนวิชา ค.81 มม.

- วิชา ค.เอ็ม.203

- หลักยิง ค.

- หลักยิง ค.81 และ ค.120 มม.

- หลักยิง ค.88 ขนาด 60 มม.

ปืนกล

- แนวสอน วิชาปืนกล 38

- แนวสอน วิชามินิมิ

- แนวสอนวิชา ปก.93

- วิชาปืนกล M 60

- หลักยิงปืนกล เอ็ม 60

ปืน ปลย.

- แนวสอนวิชา ปลย. 11

- แนวสอนวิชา ปลย.เอ็ม.16 เอ.1

- แนวสอนวิชา ปลย.เอ็ม.16 เอ 2

- ปลย. ซุ่มยิง SR – 25

- ปลย.ซุ่มยิง SSG – 3000

ปืนพก

- แนวสอนวิชา ปืนพก แบบ 86 ขนาด .45 นิ้ว

หลักการ

- กล้องตรวจการณ์กลางคืน

- การใช้ POCKET COMPUTER SHARP PC

- การตรวจการณ์ และการค้นหาเป้าหมายพลซุ่มยิง

- แนวสอนอาวุธต่างปรเทศ

- แนวสอนอาวุธนำวิธีโทว์

- แนวสอนเอกสารเพิ่มเติมอาวุธต่างระเทศ

- วิชา การใช้เครืองคำนวณ CASIO

- หลักการของพลแม่นยำ

- หลักกการยิง ปล.และการยิงเป็นหมู่

- หลักยิงเครื่องยิงฯ

- อาวุธศึกษา


วิชาการสื่อสาร

เรื่อง การสื่อสารทางวิทยุ

- การสื่อสารทางวิทยุ

เรื่อง การสือสารทางสาย

- การสื่อสารทางสาย

เรื่อง การสื่อสารในเหตุการณ์ทางยุทธวิธี

- การใช้การสื่อสารทางยุทธวิธีของกองพัน และ กรม

- การสื่อสารทางยุทธวิธี

เรื่อง นปส. และ นสป.

- นปส

- นปส. และการ รปภ.ส.

- นสป.

ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก

---------------------------------------ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก-ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก--------------

ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก
ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก

ราชการสนาม (รส)

- การลาดตระเวน ส. (รส.7-8)

- การลาดตระเวน ส. อาวุโส (รส.7-8)

- รส.7-8 การลาดตระเวน

- การยุทธโจมตีทางอากาศ รส.90-4

- การรบด้วยวิธีรับ อาวุโส (รส.7-8)

- การรบด้วยวิธีรุก ส.อาวุโส (รส.7-8)

- รส.7-8 การรบด้วยวิธีรับ

- รส.7-8 การรบด้วยวิธีรุก

- รส.7-8 การรบวิธีร่นถอย

- รส.7- 8 ว่าด้วย หมู่ หมวดปืนเล็กทหารราบ

- รส. 7- 10 ว่าด้วยกองร้อยอาวุธเบา

- รส. 7- 30 ว่าด้วยกรมทหารราบ

- รส. 7- 92 ว่าด้วยการใช้งานทายุทธวิธีช่องหมวด ลว.กองพันทหารราบ

- รส. 7- 20 ว่าด้วยกองพันทหารราบ

- รส. 7- 30 ว่าด้วยกรมทหารราบ

- รส. 7- 70 ว่าด้วยหมู่ หมวด ทหารราบเบา

- รส. 7- 90 ว่าด้วยการใช้ ค. ทางยุทธวิธี

- รส. 21- 18 ว่าด้วยการเดินทางด้วยเท้า

- รส. 101- 5 (การจัดและดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ)2548

- รส. 23- 68 ว่าด้วยปก.38 เอ็ม.240 ขนาด 7.62 มม.

- รส. 25- 100 ว่าด้วยการฝึกกำลังทหาร

- รส. 25- 101 ว่าด้วยการฝึกที่เน้นการรบ

- รส. 71- 2 ว่าด้วยพันทหารราบยานเกราะ

- รส. 71- 3 ว่าด้วยกรมทหารราบยานเกราะ


คู่มือฝึก (คฝ)

- คฝ.7-8 (การกวาดล้างคู่ติดต่อ)

- คฝ.7-8 (การสร้างเครื่องกีดขวาง)

- คฝ.7-8 (ตั้งรับ)

- คฝ.7-8 (ทำลายบังเกอร์)

- คฝ.7-8 (เสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่)

- คฝ.7-8 (การโจมตี, ตะลุมบอน)

- คฝ.7-8 (การดำเนินกลยุทธ)

- คฝ.7-8 (การผละออกจากการปะทะ)

- คฝ.7-8 (การยิงสนับสนุน)

- คฝ.7-8 (การระวังป้องกันขณะปฏิบัติการ)

- คฝ.7-8 (การเตรียมการรบ, การ ปบ.ที่รวมพล)

- คฝ.7-8 (การเข้าวางตัว ณ จุดเตรียมเข้าที่หมาย)

- คฝ.7-8 (การเดินทางด้วยเท้า)

- คฝ.7-8 (การปฏิบัติในที่รวมพล)

- คฝ.7-8 (การปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่อง)

- คฝ.7-8 (การผ่านช่องบังคับ)

- คฝ.7-8 (การผ่านพื้นที่อันตราย)

- คฝ.7-8 (การเตรียมการรบ)

- คฝ.7-8 (การปฏิบัติในที่รวมพล)

- คฝ.7-10 ว่าด้วยการฝึกหน่วยระดับกองร้อย

- คฝ.7- 11 ว่าด้วยการฝึกความชำนาญการทางทหาร

- คฝ.7- 20 ว่าด้วยการฝึกและการประเมินผลการฝึกกองพันทหารราบ

- คฝ.7- 90 ว่าด้วยการฝึกสำหรับ หมู่ ตอนและหมวด เครื่องยิงลูกระเบิด

- คฝ.7- 92 ว่าด้วยการจัดการฝึก หมู่ และหมวด ลว.

- คฝ.21- 1 การฝึกเฉพาะหน้าที่ระดับพลทหารและสิบตรีกองประจำการ

- คฝ.23- 11 ว่าด้วยการฝึกยิงปืนเล็กยาว

- คฝ.100- 20 ว่าด้วยการ ปปส. ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก
ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือกลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือกลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือกลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก ลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือกลบการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือก


ไม่มีความคิดเห็น: